Skip to main content
 • Versterken en begeleiden

  Doorlichting (bestuurs)secretariaten

  Balans op het bestuurssecretariaat. Overzicht. Uniforme werkwijzen. Plezierige werksfeer. Dat is wat je wilt. Maar soms is het zó dynamisch op en rond het secretariaat dat optimale ondersteuning in het gedrang komt.

  Wij helpen de balans terug te brengen. Ook bij grote(re) secretariaten.

  Onze adviseurs/coaches werken vaak in duo’s om de slagkracht te vergroten en het tempo hoog te houden. Zij kunnen snel en prettig schakelen, krijgen zaken boven tafel en geven praktische, vaak direct toepasbare adviezen.

  Zo komt er weer zicht op een bestuurssecretariaat dat de bestuurders optimaal kan ondersteunen.

  Ben je van mening dat de secretariële (bestuurs) ondersteuning binnen jouw organisatie (nog) beter kan? Is er sprake van ingesleten (werk)patronen, minder efficiënte werkwijzen, verstoorde onderlinge verhoudingen of moeizame communicatie? 

  Wij kijken graag mee naar waar het goed gaat en waar het beter kan. Je krijgt een helder advies en een beknopt en praktisch plan van aanpak waarmee concrete stappen kunnen worden gezet.

  Dit is interessant voor jouw organisatie als jullie:

  • Willen werken aan de optimale inrichting en werkwijzen van het bestuurssecretariaat, passend bij de eigen organisatie. 
  • Een 0-meting willen: hoe (goed) werkt het ons (bestuurs)secretariaat nu?
  • Helderheid willen over wat er nodig is voor een duurzaam, toekomstbestendig bestuurssecretariaat waar mensen met plezier hun werk doen.
  • Inzicht willen in de daarbij de meest optimale bezetting qua formatie, niveau en competenties & vaardigheden.

  Hoe gaan we (doorgaans) te werk

  • We nemen vooraf relevante documenten door, zoals samenvatting meerjaren strategie, functiebeschrijving & inschaling (bestuurs)secretaresses, scholingsoverzicht en  andere documenten die door de opdrachtgever en secretaresses als relevant voor de doorlichting worden gezien.
  • Deze input nemen we mee in de voorbereiding van de interviews met betrokkenen (de (bestuurs)secretaresses, bestuur(ders), leidinggevende, de bestuurssecretaris en/of andere betrokken managers). We inventariseren hun ervaringen en hun wensen.
  • Daarmee gaan we naar de volgende stap, het meekijken op de werkplek naar de werkwijzen (werkprocessen, inzet en benutting digitale middelen, gebruik gezamenlijke schijf, gebruik mailboxen, hoe overdracht geregeld is etc.), de beschikbare middelen en de mogelijkheden tot verbetering die de secretaresses zelf zien.


  We geven concrete en praktische adviezen

  • Om te komen tot een meer efficiënte werkinrichting.
  • Over uniformering van werkzaamheden.
  • Om de in te zetten veranderingen te kunnen borgen.

  Indien gewenst, vervullen we naderhand ook een rol bij de implementatie van de adviezen.

  Beoogd resultaat

  Een zelfredzaam, proactief en zichtbaar bestuurssecretariaat. Een bestuurssecretariaat dat werkt volgens gemaakte afspraken, initiatieven neemt tot optimalisering van processen, verbinding zoekt, gevoel heeft voor prioritering en verantwoording neemt voor het nakomen van de gemaakte afspraken.

  Het is helder wat de taken van de (bestuurs)secretaresses zijn. De (bestuurs)-secretaresses hebben de bij deze taken passende competenties & vaardigheden of worden op korte termijn in staat gesteld deze te verwerven.

  (Bestuurs)secretaresses die weten wat van hen verwacht wordt, wat hun toegevoegde waarde voor de organisatie is én zich profileren, worden gezien.

  En gezien en gehoord worden als een autoriteit op je vakgebied verhoogt het werkplezier!

 • Referenties

  Gemeente Lelystad

  ‘Kennismiddagen heeft ons goed geholpen met het vraagstuk om tot een toekomstbestendig bestuurssecretariaat te komen. Hoe? Door een zorgvuldig onderzoek te doen en het bieden van praktische oplossingen. Hiermee zijn we direct aan de slag gegaan. Het gaf ons bevestiging en heeft ons in de actiemodus gezet!’
  Cheryl Kuik-Unawekla, Teamleider secretariaat a.i. / Team Personeel en organisatie

  Gemeente Kapelle

  De gemeente Kapelle wil werken aan een toekomstbestendig bestuurssecretariaat. Samen met adviseur/coach Myriam de Roo van Kennismiddagen zijn betrokkenen aan de slag gegaan.

  ‘Myriam heeft goed naar iedereen geluisterd, keek mee op de werkplek en gaf adviezen waar we concreet mee aan de slag zijn gaan. Bijvoorbeeld over (centrale) mailboxen, formatie, competenties en vaardigheden, samenwerking en uniforme werkwijzen op het bestuurssecretariaat. Myriam heeft gezorgd voor beweging in de gewenste richting: een zelfredzaam, proactief en zichtbaar bestuurssecretariaat.’
  Arnold van den Berge, Gemeentesecretaris/directeur

  Enkele recente recensies uit andere sectoren:

  MET ggz

  ‘De wens van zowel de directiesecretaresses als van de interne opdrachtgevers van MET ggz was een volgende stap zetten naar een integrale en toekomstbestendige invulling van de dienstverlening.

  Kennismiddagen heeft MET ggz helderheid gegeven over de optimalisatiemogelijkheden en de uniformering van werkprocessen op kortere en langere termijn.

  Adviseur Myriam heeft hierin vooronderzoek gedaan en een goed en praktisch rapport geschreven. De eerste adviezen zijn inmiddels naar tevredenheid in praktijk gebracht.’
  Anja Pijls, raad van bestuur MET ggz

  Universitair Medisch Centrum Utrecht

  ‘In samenwerking met Kennismiddagen werkt het bestuurssecretariaat van het UMC Utrecht aan de ontwikkeling van een “toekomstbestendig bestuurssecretariaat” waarbij onder andere het hybride werken, verdere ontwikkeling van (digitale) vaardigheden, teamrollen en zelforganisatie thema’s zijn.

  Wij zijn erg blij met de professionele, positief-kritische en betrokken begeleiding van Ingrid de Jong en Marjoleine Kwak. Hun ervaring, kennis en energie motiveert het team om daadwerkelijk gezamenlijk een toekomstbestendig bestuurssecretariaat te realiseren.’
  Lieke Franssen, Bestuurssecretaris | Raad van Bestuur, Directie Strategie en Beleid


Neem voor meer informatie contact met ons op, wij zijn je graag van dienst.Adviseurs/coaches Ingrid, Myriam en Kirsten, samen onderweg  naar een opdrachtgever.